Działanie 3.2

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

loga

„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Promocja ekologicznych i tradycyjnych produktów zbożowych” mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel realizacji operacji:

Konsorcjum w składzie POL-MAK S.A., EKO-MEGA Sp. z o.o. planując działania informacyjno-promocyjne stawia sobie za cel pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o systemach „Jakość Tradycja” oraz „Rolnictwo Ekologiczne” w kontekście swoich produktów posiadających te certyfikaty. Celem operacji jest prezentacja unikalnych cech i właściwości produktów posiadających znaki jakościowe oraz poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku polskim i za granicą. Efekty operacji:

Efekty operacji:

Zwiększenie rozpoznawalności promowanych produktów oraz zmiana wizerunku tych produktów w oparciu o przekaz informacji o systemie jakości, w którym wytwarzane są produkty –„Jakość Tradycja” i „Rolnictwo Ekologiczne”
a tym samym doprowadzenie do zwiększenia ich sprzedaży.