Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Logo Unia Europejska, Jakość Tradycja, Rolnictwo Ekologiczne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Logo Unia Europejska, Jakość Tradycja, Rolnictwo Ekologiczne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Promocja ekologicznych i tradycyjnych produktów zbożowych” mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw , grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel realizacji operacji:

Konsorcjum w składzie POL-MAK S.A., EKO-MEGA Sp. z o.o. planując działania informacyjno-promocyjne stawia sobie za cel pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o systemach „Jakość Tradycja” oraz „Rolnictwo Ekologiczne” w kontekście swoich produktów posiadających te certyfikaty. Celem operacji jest prezentacja unikalnych cech i właściwości produktów posiadających znaki jakościowe oraz poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku polskim i za granicą. Efekty operacji:

Efekty operacji:

Zwiększenie rozpoznawalności promowanych produktów oraz zmiana wizerunku tych produktów w oparciu o przekaz informacji o systemie jakości, w którym wytwarzane są produkty –„Jakość Tradycja” i „Rolnictwo Ekologiczne”
a tym samym doprowadzenie do zwiększenia ich sprzedaży.