Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Logo Unia Europejska, Jakość Tradycja, Rolnictwo Ekologiczne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Logo Unia Europejska, Jakość Tradycja, Rolnictwo Ekologiczne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Działanie 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”
Poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. „ Promocja soków objętych systemem „Rolnictwo Ekologiczne” oraz makaronów jajecznych z Ludwina posiadających certyfikat Jakość, Tradycja
„  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Cel realizacji operacji:

Konsorcjum w składzie POL-MAK S.A., BiGrim Grzegorz Maryniowski,. planując działania informacyjno-promocyjne stawia sobie za cel pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o systemach „Jakość Tradycja” oraz „Rolnictwo Ekologiczne” w kontekście swoich produktów posiadających te certyfikaty. Celem operacji jest prezentacja unikalnych cech i właściwości produktów posiadających znaki jakościowe oraz poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku polskim i za granicą. Efekty operacji:

Efekty operacji:

Zwiększenie rozpoznawalności promowanych produktów oraz zmiana wizerunku tych produktów w oparciu o przekaz informacji o systemie jakości, w którym wytwarzane są produkty –„Jakość Tradycja” i „Rolnictwo Ekologiczne”
a tym samym doprowadzenie do zwiększenia ich sprzedaży.